Všeobecné zmluvné podmienky

Rezervujte s istotou

1000+ kempingov a dovolenkových parkov
Garancia najnižšej ceny
Žiadny rezervačný poplatok
Bezpečná rezervácia (chránené s SGR)

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné podmienky prenájmu a rezervácie CampingVision International AG

Platí pre rezervácie od 2. októbra 2023.

Tieto všeobecné podmienky prenájmu sa vzťahujú na všetky ponuky dovolenkového ubytovania, ktoré ponúka spoločnosť CampingVision International AG ("CampingVision") ako prenajímateľ.


1. Rozsah pôsobnosti

1.1 Spoločnosť CampingVision ponúka zákazníkovi prenájom rekreačného ubytovania vo forme rekreačného domu, apartmánu, mobilného domu, stanu, bungalovu alebo kempu (ďalej len "rekreačný dom") v kempe, rekreačnom parku, aquaparku atď. ako individuálnu turistickú službu na základe týchto Všeobecných podmienok prenájmu. Na spoločnosť CampingVision ako prenajímateľa predmetného rekreačného domu sa nevzťahujú pravidlá o balíku cestovných služieb. Zmluva o prenájme sa uzatvára medzi spoločnosťou CampingVision a zákazníkom ("zákazník" / "nájomca").

2. Rezervácia a potvrdenie rezervácie, rozsah služieb, zmena služieb, doklady o prenájme

2.1 Zákazník podaním žiadosti o rezerváciu ponúka spoločnosti CampingVision uzatvorenie záväznej zmluvy o prenájme rekreačného domu na základe opisu predmetu prezentovaného na tejto webovej stránke "vacanceselect.com/hu" a týchto Všeobecných podmienok prenájmu. Žiadosť o rezerváciu môže byť podaná ústne, písomne alebo elektronicky (prostredníctvom dopytového formulára na webovej stránke).

2.2 V prípade rezervácie uskutočnenej prostredníctvom internetu sa na uzavretie zmluvy vzťahujú tieto ustanovenia. Počas procesu rezervácie môže zákazník kedykoľvek zmeniť, opraviť alebo obnoviť svoje údaje. Takisto je možné obnoviť celý online rezervačný formulár, ktorého použitie je popísané. Kliknutím na tlačidlo "Rezervovať teraz" na našej webovej stránke môže zákazník začať proces rezervácie, v ktorom môže zadať svoje údaje a vybrať spôsob platby. Ak chce zákazník proces rezervácie úplne zrušiť, môže jednoducho zavrieť okno prehliadača. V opačnom prípade môže dokončiť žiadosť o rezerváciu kliknutím na tlačidlo "Rezervovať teraz" alebo rovnocenné tlačidlo na konci procesu rezervácie. Týmto spôsobom zákazník odošle svoju žiadosť o rezerváciu právne záväzným spôsobom, čo bude mať za následok účtovanie poplatku. Potom už nie je možné vykonať žiadne zmeny v osobných údajoch alebo osobných informáciách zákazníka. Pred odoslaním žiadosti o rezerváciu sa preto zákazník musí uistiť, že všetky informácie, mená a údaje, ako napríklad e-mailová adresa, (mobilné) telefónne číslo alebo platobné údaje, sú správne. Po prijatí žiadosti o rezerváciu zákazník zvyčajne dostane elektronické potvrdenie o prístupe, ktoré nepredstavuje prijatie zmluvy.

2.3 Zmluva o prenájme je uzavretá po prijatí žiadosti o rezerváciu spoločnosťou CampingVision, ktorá nevyžaduje osobitný formulár. Uzavretie nájomnej zmluvy sa zákazníkovi zvyčajne oznamuje v textovej forme (napr. e-mailom) prostredníctvom elektronického potvrdenia rezervácie. Zákazník nie je oprávnený dostať nájomnú zmluvu v písomnej forme. Spoločnosť CampingVision sa tiež môže slobodne rozhodnúť, či žiadosť o rezerváciu prijme.

2.4. Spoločnosť CampingVision upozorňuje, že pri kúpe služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami nemá spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy. To znamená, že nájomca nemôže bezplatne odstúpiť od zmluvy o prenájme rekreačného objektu, a to ani v prípade online rezervácie. Uplatňujú sa len zmluvné alebo zákonné práva na odstúpenie od zmluvy a ukončenie zmluvy, ktoré sú tu uvedené.

2.5 Zákazník je povinný informovať spoločnosť CampingVision a miestneho zástupcu, ak nedostane dokumenty potrebné na prenájom (napr. voucher, praktické informácie a pokyny) v 14-dňovej lehote oznámenej pred pobytom. Zákazník je povinný pravidelne kontrolovať svoj priečinok so spamom/poštou. Rezervačný poukaz je potrebné predložiť na mieste na začiatku prenájmu.

3. Služby, rozsah služieb

3.1 Rozsah služieb poskytovaných spoločnosťou CampingVision je vymedzený ponukou rekreačného objektu a týmito všeobecnými podmienkami, ako aj konkrétnym potvrdením rezervácie, ktoré dostane nájomca. Vzťahuje sa len na prenájom nehnuteľnosti, ktorá je v ňom uvedená, ale nezahŕňa žiadne služby, ktoré môže kemping ponúkať navyše a ktoré nie sú súčasťou zmluvy. To sa týka napríklad bazénov, zábavných prvkov alebo zariadení a obchodov v kempe, ktoré neprevádzkuje spoločnosť CampingVision. Rovnako sa môže stať, že v období pred sezónou a po nej nebudú majitelia kempingov povinní poskytovať všetky atrakcie a zariadenia, ako sú bazény, zábavné prvky alebo obchody v kempe. Prevádzka atrakcií a zariadení v kempe môže byť obmedzená aj z dôvodu regulačných opatrení, vplyvov počasia, ako je sucho, základných úsporných opatrení kempu alebo úradných uzávierok, nariadení alebo obmedzení dostupnosti a množstva vody, elektriny, plynu, oleja alebo iných palív.

3.2 Spoločnosť CampingVision si vyhradzuje právo zmeniť dohodnutú službu alebo sa od nej odchýliť po uzavretí zmluvy za predpokladu, že takéto zmeny alebo odchýlky sú pre druhú zmluvnú stranu primerané, berúc do úvahy záujmy strany, ktorá zmenu uskutočňuje, a neporušujú dobrú vieru. To platí najmä pre voliteľné, rezervovateľné príplatky, ako je napríklad posteľná bielizeň, a pre zmeny služieb v dôsledku poveternostných vplyvov, ako je sucho, nevyhnutné opatrenia na zníženie nákladov zo strany kempu alebo úradné opatrenia alebo obmedzenia dostupnosti alebo množstva vody, elektriny, plynu, oleja alebo iných palív.

4. Platobné povinnosti nájomcu, rezervácie na poslednú chvíľu

4.1 Po prijatí potvrdenia o rezervácii je potrebné do troch pracovných dní odo dňa potvrdenia rezervácie uhradiť zálohu vo výške 25 % nájomného, ktorá je splatná v plnej výške. Zostatok je splatný 8 (osem) týždňov pred začiatkom pobytu. Fakturačné údaje nájomcu na úhradu ceny rezervácie sú uvedené v potvrdení rezervácie. Poplatky za zrušenie, spracovanie a zmenu rezervácie sú splatné okamžite. Klient môže zaplatiť bankovým prevodom alebo kreditnou kartou (MasterCard alebo Visa) a môže použiť aj iné spôsoby platby ponúkané v rezervačnom systéme. Spoločnosť CampingVision nehradí žiadne bankové poplatky ani náklady vzniknuté banke klienta, vrátane poplatkov za spracovanie kreditnej karty, ktoré klient platí svojej banke.

4.2 Ak si klient zvolí platbu kreditnou kartou, v čase rezervácie povoľuje odpísanie sumy z účtu kreditnej karty. Ak spoločnosť CampingVision výslovne akceptovala tento spôsob platby v potvrdení rezervácie, platba klienta sa považuje za predbežne vykonanú, kým sa nezistí, že suma, ktorú spoločnosť CampingVision odpísala z účtu kreditnej karty klienta, nie je vrátená alebo inak vymáhaná v plnej výške alebo čiastočne. Ak z dôvodov na strane zákazníka dôjde k vráteniu platby a platba sa neuskutoční včas, má sa za to, že zákazník je v omeškaní a spoločnosť CampingVision je oprávnená fakturovať vzniknutú škodu (vrátane bankových poplatkov spoločnosti CampingVision). Zákazník je zodpovedný za to, že akákoľvek splatná záloha, konečná alebo úplná platba bude uhradená včas prostredníctvom jeho kreditnej karty.

4.3 Last-Minute rezervácie: celková cena prenájmu rekreačného objektu musí byť uhradená okamžite a v plnej výške, a to len prostredníctvom platobných metód ponúkaných v rezervačnom systéme. Spoločnosť CampingVision si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu v prípade rezervácie na poslednú chvíľu, ak v rozpore s očakávaniami nie je rekreačný objekt k dispozícii. V takom prípade bude zákazníkovi po vyhlásení zrušenia zo strany spoločnosti CampingVision vrátená zaplatená suma. Spoločnosť CampingVision si tiež vyhradzuje právo ponúknuť alternatívne ubytovanie po uzatvorení zmluvy v prípade rezervácie last minute, ak je odchýlka alebo zmena od pôvodne vybraného rekreačného objektu pre nájomcu primeraná, zohľadňuje záujmy spoločnosti CampingVision a neporušuje dobrú vieru. Zákazníkovi bude ponúknuté iné dostupné a podobné ubytovanie. Ak zákazník nie je s touto alternatívou spokojný, môže odstúpiť od zmluvy do 24 hodín od ponuky spoločnosti CampingVision, pričom odstúpenie od zmluvy sa vykoná písomne prostredníctvom formulára žiadosti o ponuku na webovej stránke. V takom prípade bude zákazníkovi vrátená aj celá zaplatená suma. Ustanovenia bodu 2.4 sa vzťahujú aj na rezervácie Last-Minute, preto ich nie je možné bezplatne zrušiť.

4.4. Včasnosť platby sa určuje podľa dátumu prijatia platby na účet spoločnosti CampingVision.

4.5. Ak nájomca napriek upomienke a primeranej lehote nezaplatí zálohu alebo konečnú dlžnú sumu, spoločnosť CampingVision je oprávnená odstúpiť od zmluvy a účtovať nájomcovi náklady spojené s odstúpením od zmluvy v súlade s bodom 5.3 a požadovať náhradu prípadnej škody. Akýkoľvek už vydaný doklad alebo poukaz môže byť vyhlásený za neplatný.

4.6 Náklady, ako sú turistické poplatky alebo miestne dane vyberané tretími stranami a/alebo orgánmi verejnej správy, sa platia na mieste a nie sú zahrnuté v cene prenájmu. Ak spoločnosť CampingVision oznámi zákazníkovi takéto náklady a poplatky tretích strán, tieto informácie sa poskytujú bez akejkoľvek záruky zmien zo strany uvedenej tretej strany po oznámení informácií.

5. Zrušenie zo strany nájomcu, náklady na zrušenie, zmeny, zrušenie CampingVision

5.1 Spoločnosť CampingVision dobrovoľne poskytuje nájomcovi právo zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom pobytu. Odporúča sa oznámiť zrušenie zmluvy spoločnosti CampingVision elektronicky alebo písomne.

5.2. Po zrušení zmluvy o prenájme rekreačného objektu si zákazník môže opätovne rezervovať ten istý rekreačný objekt. Z technických dôvodov však môže zákazník vykonať novú rezerváciu len do 48 hodín od zrušenia starej rezervácie. Spoločnosť CampingVision nemôže zaručiť stálu dostupnosť a rovnakú cenu dovolenkového objektu. Vždy platí cena uvedená v čase rezervácie. Táto cena môže byť na webovej stránke spoločnosti CampingVision zmenená a podľa toho sa zobrazí zákazníkovi. Následná úprava ceny nie je možná pri žiadnej rezervácii, či už ide o zvýšenie alebo zníženie.

5.3 Ak klient zruší zmluvu o prenájme, spoločnosť CampingVision má nárok na náhradu vzniknutých nákladov a príprav, ktoré sa vypočítajú paušálne ako percento z celkovej ceny vypočítanej spoločnosťou CampingVision (cena ubytovania vrátane všetkých doplnkov, ako je napríklad posteľná bielizeň) za obdobie od oznámenia zrušenia zmluvy do začiatku prenájmu, a to nasledovne:

46 dní pred začiatkom dovolenky: 25 %.

Od 45. dňa do 36. dňa pred začiatkom pobytu: 50 %.

Od 35. dňa do 3. dňa pred začiatkom pobytu: 80 %.

Od 2 dní pred začiatkom pobytu a v prípade nedostavenia sa na pobyt: 100%

Nájomca má právo preukázať, že škoda nevznikla alebo že bola podstatne nižšia ako paušálne sumy vypočítané v jednotlivých prípadoch. Zaplatené poistné (SGR/Kalamitný príspevok) nie je súčasťou nájomného a nemôže byť vrátené v plnej výške ani čiastočne. Spoločnosť CampingVision si vyhradzuje právo požadovať namiesto vyššie uvedených paušálnych súm vrátenie sumy vypočítanej v jednotlivých prípadoch, ktorá môže byť vyššia ako predmetný paušál. V takom prípade spoločnosť CampingVision túto náhradu určí a zdôvodní.

5.4. Na pokrytie nákladov spojených so zrušením alebo prerušením rezervácie spoločnosť CampingVision navrhuje zvoliť si balík poistenia (bod 17) pre prípad zrušenia rezervácie alebo uzatvoriť cestovné poistenie s vlastnou externou spoločnosťou, vrátane repatriácie v prípade úrazu, choroby alebo úmrtia. Balík poistenia nie je zahrnutý v cene prenájmu.

5.5 Klient nemá štandardne právo na zmenu zmluvy, destinácie, termínu, ubytovania alebo akékoľvek iné zmeny v rezervácii vrátane zmeny mena alebo informácií (ďalej len "zmeny"). O zmeny je možné požiadať do 14 dní pred príchodom. Ak spoločnosť CampingVision zmenu schváli, je oprávnená účtovať poplatok za zmenu vo výške 30,00 EUR za každý proces zmeny na zákazníka a zákazník je zodpovedný za všetky náklady spojené so zmenou vrátane nákladov majiteľa rekreačného zariadenia. Zákazníkovi sa nebráni preukázať, že zmena nespôsobila náklady vo výške stanoveného poplatku za zmenu. Zmeny vykonané po tejto lehote je možné vykonať až po odstúpení od zmluvy v súlade s bodom 5.1 v kontexte bodu 5.3.

5.6 Ak zákazník zmení svoj pobyt v dovolenkovom objekte na nasledujúci rok, dostane nové potvrdenie rezervácie na zmenenú zmluvu o prenájme. Bod 5.1 sa v tomto prípade neuplatňuje; zákazník preto nedostane od spoločnosti CampingVision nové právo na odstúpenie od zmluvy, ale bude mať len zákonné práva.

5.7 Hoci spoločnosť CampingVision neočakáva, že bude musieť upraviť vašu rezerváciu, môžu sa občas vyskytnúť nepredvídané problémy na jej strane alebo na strane našich partnerov. V takýchto prípadoch si spoločnosť CampingVision vyhradzuje právo na prípadné úpravy alebo zrušenie rezervácie. V prípade významných zmien alebo zrušenia rezervácie bude nájomca okamžite informovaný a bude mu ponúknutá možnosť spolupracovať pri hľadaní vhodného náhradného ubytovania. Ak nie je k dispozícii žiadna prijateľná alternatíva alebo ju nájomca neakceptuje, zaplatené nájomné bude okamžite vrátené. Menšie zmeny budú nájomcovi oznámené e-mailom.

5.8. Vis maior. Na účely týchto rezervačných podmienok "vyššia moc" zahŕňa udalosti mimo kontroly spoločnosti CampingVision alebo jej partnerov, ako sú prírodné kalamity, vládne opatrenia a iné nepredvídané okolnosti. Ak udalosť vyššej moci bráni poisteniu predmetu prenájmu, spoločnosť CampingVision má právo ukončiť zmluvu o prenájme pred pobytom nájomcu. V takom prípade spoločnosť CampingVision urobí všetko pre to, aby rezervovala náhradné ubytovanie - nové ubytovanie alebo okamžité vrátenie zaplatených súm. Upozorňujeme, že nájomca nemá nárok na pokračovanie zmluvy ani na ďalšie vrátenie peňazí alebo kompenzáciu. Spoločnosť CampingVision môže tiež vyhlásiť čiastočné zrušenie rezervovaných príplatkov s primeranou náhradou. Spoločnosť CampingVision vynaloží maximálne úsilie na nájdenie náhradného ubytovania, aby nájomcovi zabezpečila dovolenku. Spoločnosť CampingVision nenesie zodpovednosť, ak je dovolenka nájomcu prerušená v dôsledku udalosti "vyššej moci" počas dovolenky. V takomto prípade je spoločnosť CampingVision zodpovedná len za náhradu za nevyužité dni v prípade predčasného odchodu.

6. Účel prenájmu, počet osôb, trvanie prenájmu (check-in a check-out), neskorý príchod nájomcu.

6.1. Prenajatý rekreačný dom sa môže používať len na účely dovolenky a rekreácie a môže ho obývať len počet osôb uvedený v potvrdení rezervácie. To platí aj pre deti bez ohľadu na ich vek. V prípade prekročenia kapacity je spoločnosť CampingVision oprávnená účtovať dodatočný primeraný poplatok za obdobie prekročenia kapacity. Spoločnosť CampingVision a vlastník objektu môžu vykázať osoby s nadmernou rezerváciou z rekreačného objektu a areálu. Ak nadmerne rezervované osoby napriek vykázaniu neopustia rekreačný objekt, je to dôvodom na okamžité ukončenie zmluvy zo strany spoločnosti CampingVision v súlade s bodom 9. Prenájom na iné účely, napríklad na ubytovanie zamestnancov, nie je povolený a môže tiež viesť k okamžitému vypovedaniu nájomnej zmluvy podľa oddielu 9.

6.2. Rezervácie uskutočnené dospievajúcimi alebo mladými dospelými do 26 rokov, ak aspoň dve osoby nežijú na rovnakej adrese, za predpokladu, že spoločnosť CampingVision môže v čase rezervácie požadovať doklad o rodinnom, partnerskom alebo domácom vzťahu. Tento doklad musí byť predložený ako podmienka uzavretia zmluvy. Ak klient nepredloží tento dôkaz v lehote stanovenej spoločnosťou CampingVision, zmluva bude neplatná. Všetky zaplatené sumy budú následne vrátené.

6.3 Čas nástupu a odchodu: Zmluva o prenájme sa uzatvára len na obdobie uvedené v potvrdení rezervácie. V prípade skoršieho príchodu nie je nájomca oprávnený vstúpiť do rekreačného objektu. Čas nástupu a odchodu je uvedený vo voucheri zaslanom klientovi. Ak sa nájomca nedostaví v dohodnutom čase, spoločnosť CampingVision to bude považovať za skutočné zrušenie rezervácie zo strany nájomcu a v prípade neskorého príchodu nebude mať nájomca nárok na vstup do rekreačného objektu. V prípade nedostavenia sa nájomcu je spoločnosť CampingVision oprávnená účtovať nájomcovi 100 % storno poplatok uvedený v bode 5.3. Z tohto dôvodu sa poplatok za prenájom alebo jeho časť nevracia. Ak spoločnosť CampingVision umožní nájomcovi prístup do rekreačného objektu aj napriek meškaniu, pri neskorom príchode alebo predčasnom odchode sa tiež nevracia poplatok za prenájom alebo jeho časť. V deň odchodu musí byť prenajatý objekt vrátený v dobrom stave, zametený metlou a všetky odpadky musia byť odstránené do 10.00 hod. Nájomca je zodpovedný za likvidáciu odpadu na určených miestach v súlade s miestnymi predpismi o separovanom zbere odpadu. Pred odchodom sa musia vyprázdniť a vyčistiť aj chladničky.

7. Zaobchádzanie s nájomcami rekreačných domov, Domáce zvieratá

7.1 Nájomca je povinný zaobchádzať s prenajatým dovolenkovým domom šetrne, riadne ho vetrať a zaobchádzať s ním opatrne. Nájomca ako nájomca je zo zákona zodpovedný za všetky škody na rekreačnom dome, priestoroch, dome alebo inventári, ktoré spôsobil vlastným zavinením. Nájomca je povinný skontrolovať svoje poistenie zodpovednosti za škodu (pozri bod 11.2) a na požiadanie predložiť prenajímateľovi doklad o tomto poistení. Po príchode je nájomca povinný skontrolovať, či v rekreačnom dome nie sú škody, a bezodkladne ich nahlásiť spoločnosti CampingVision.

7.2. Podnájom rekreačného domu nájomcom nie je povolený.

7.3 Domáce zvieratá nie sú v dovolenkovom objekte povolené a spoločnosť CampingVision ich neposkytuje. Domáce zvieratá, najmä psy, môžu byť vnesené do rekreačného objektu len vtedy, ak o to klient vopred výslovne požiadal a ak spoločnosť CampingVision výslovne schválila prijatie domáceho zvieraťa v potvrdení rezervácie. V predchádzajúcej žiadosti musí byť uvedené domáce zviera (druh, počet, veľkosť, vek). Ak je domáce zviera privezené do rekreačného objektu bez predchádzajúceho súhlasu a výslovného schválenia spoločnosti CampingVision, spoločnosť CampingVision je oprávnená okamžite ukončiť nájomnú zmluvu v súlade s bodom 9 a klient musí okamžite opustiť rezervovaný rekreačný objekt bez nároku na náhradu za nevyužité obdobie prenájmu. Spoločnosť CampingVision si vyhradzuje právo v závislosti od konkrétnej povahy zvieraťa vykázať a nepovoliť vstup domácich zvierat do rekreačného objektu v jednotlivých prípadoch (to sa nevzťahuje na malé domáce zvieratá). Postele, pohovky, sedací nábytok a bazén nesmú používať zvieratá.

7.4 Nájomca je povinný dodržiavať pokyny spoločnosti CampingVision týkajúce sa dovolenkového domu. To v každom prípade zahŕňa, že nesmie spôsobovať hluk alebo iné rušivé vplyvy alebo problémy, na posteliach musí používať len posteľnú bielizeň a pri odchode musí zanechať dovolenkový dom čistý a vymetený. Riad musí byť umytý, podlahy vyčistené metlou a odpadky musia byť ponechané na určenom mieste. Nedodržanie týchto pokynov oprávňuje spoločnosť CampingVision vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou v súlade s bodom 9.

7.5. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, (ďalšie) stany, karavany a obytné prívesy nie sú na prenajatom rekreačnom objekte povolené. Spoločnosť CampingVision je oprávnená požadovať ich okamžité odstránenie. V prípade nedodržania tejto povinnosti je spoločnosť CampingVision oprávnená s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu v súlade s bodom 9.

8. Povinnosti nájomcu týkajúce sa závad v rekreačnom dome

8.1 Nájomca je povinný bezodkladne nahlásiť spoločnosti CampingVision všetky závady v dovolenkovom dome, ktoré sa vyskytli pri príchode alebo sa vyskytli počas užívania, a požiadať o ich odstránenie. Na tento účel sa odporúča použiť (formulár žiadosti). Spoločnosť CampingVision môže situáciu napraviť tým, že ponúkne náhradnú službu rovnakej alebo vyššej hodnoty. Vo všetkých prípadoch musí nájomca na mieste kontaktovať aj majiteľa alebo jeho zástupcu. To však nenahrádza riadne nahlásenie poruchy spoločnosti CampingVision.

8.2 Nájomca musí spolupracovať tak, aby sa spoločnosť CampingVision a jej zástupcovia mohli zúčastniť na odstraňovaní škôd na mieste a v prípade potreby im umožniť prístup do rekreačného domu. Nájomca nesmie brániť odstraňovaniu škôd a musí spolupracovať najmä s cieľom zabrániť ďalším škodám pri odstraňovaní škôd alebo ich aspoň minimalizovať.

8.3. Ak nájomca neoznámi závadu na mieste a spoločnosti CampingVision predpísaným spôsobom a spoločnosť CampingVision nemohla závadu odstrániť z dôvodu jej neoznámenia, nájomca nemá nárok na žiadnu zľavu alebo náhradu škody. Následné závady, ktoré neboli nahlásené ani na mieste, ani spoločnosti CampingVision, sa nebudú brať do úvahy pri náhrade.

8.4 Dohody, ktoré zákazník uzavrie s personálom vlastníka/poskytovateľa na mieste bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CampingVision, nie sú pre spoločnosť CampingVision záväzné.

8.5 V prípade hroziaceho nebezpečenstva je spoločnosť CampingVision oprávnená dať pokyn svojim zástupcom na mieste, aby vstúpili do rekreačného objektu a vykonali prvé preventívne opatrenia (napr. odstránenie osích hniezd).

8.6 Doba vybavovania požiadaviek zákazníkov môže trvať až 6-8 týždňov. Ponuky spoločnosti CampingVision na vrátenie peňazí sú vždy diskrečné a strácajú platnosť, ak ich zákazník neakceptuje do štyroch týždňov od ich predloženia.

9. Ukončenie služby CampingVision z dôvodu správania nájomcu

9.1. V prípade preplnenia môže spoločnosť CampingVision s okamžitou platnosťou ukončiť užívanie rekreačného objektu alebo vysťahovať nadbytočných nájomcov. Spoločnosť CampingVision môže vypovedať zmluvu aj po začatí užívania, ak nájomca napriek upozorneniu výrazne narúša plnenie zmluvy alebo ak sa nájomca alebo sprevádzajúca osoba správa spôsobom, ktorý odôvodňuje okamžité vypovedanie zmluvy. To platí najmä vtedy, ak napriek upozorneniu pokračuje užívanie, ktoré nie je v súlade so zmluvou, napríklad preplnenie rekreačného domu, alebo ak sa do rekreačného domu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CampingVision dostanú domáce zvieratá, najmä psy, alebo ak nájomca napriek upozorneniu porušuje domový poriadok, alebo ak sa výrazne narúša pokoj a ticho v dome, alebo ak nájomca úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobí značnú škodu na predmete zmluvy.

10. Zodpovednosť prenajímateľa, obmedzenie zodpovednosti

10.1 Spoločnosť CampingVision vynaložila všetko úsilie na to, aby informácie uvedené na tejto webovej stránke boli v čase ich zverejnenia 1. októbra 2023 správne. Spoločnosť CampingVision nenesie zodpovednosť za prípadné chyby, vynechania alebo zmeny počas dovolenkovej sezóny. Nemôže niesť zodpovednosť ani za udalosti, ktoré nemôže ovplyvniť, ako sú nepriaznivé počasie, hluk, stavebné činnosti v areáli, škodcovia, práce na zariadeniach kempu (napr. bazén a WiFi) a iné okolnosti, za ktoré je zodpovedný majiteľ kempu. Spoločnosť CampingVision nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, stratu pôžitku alebo výdavky spôsobené nájomcovi v dôsledku okolností "vyššej moci", konania nájomcu alebo tretích strán mimo kontroly spoločnosti CampingVision. Spoločnosť CampingVision nenesie zodpovednosť za žiadne udalosti mimo jej kontroly, ako sú vojna, nepokoje, štrajky, nepriaznivé počasie a iné prírodné kalamity alebo podobné udalosti. Fotografie a ilustrácie sú uverejnené v dobrej viere s cieľom poskytnúť komplexný obraz o destinácii a/alebo ubytovaní. Všetky práva vyhradené. Obrázky poskytli hostia, kolegovia a kemping, ktorým by sme chceli poďakovať za ich príspevky. V situáciách, na ktoré sa nevzťahujú Všeobecné podmienky, je rozhodnutie na rozhodnutí vedenia.

11. Povinnosť nájomcu spolupracovať, poistenie zodpovednosti nájomcu

11.1. Nájomca je povinný spolupracovať s cieľom zabrániť vzniku škody alebo ju zmierniť v prípade neplnenia, a to v medziach zákonných ustanovení o povinnosti nahradiť škodu.

11.2 Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú na rekreačnom dome alebo jeho priestoroch, ak škodu spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti nájomca alebo osoby, ktoré sa s ním zdržiavajú v rekreačnom dome. Odporúča sa, aby si nájomca overil, či je jeho poistenie zodpovednosti za škodu platné v zahraničí. Dôrazne sa odporúča, aby nájomca uzavrel také poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré je platné v zahraničí.

12. Ochrana údajov, právo namietať

12.1 Spoločnosť CampingVision informuje nájomcu o spracovaní jeho osobných údajov vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na webovej stránke a v oznámeniach o ochrane osobných údajov. Spoločnosť CampingVision pri spracúvaní osobných údajov dodržiava ustanovenia GDPR. Osobné údaje sú definované ako akékoľvek údaje týkajúce sa jednotlivca (napr. meno, adresa, e-mailová adresa). Tieto údaje sa spracúvajú v rozsahu potrebnom na spracovanie nájomcovho dopytu alebo žiadosti o rezerváciu, na vykonanie predzmluvných opatrení alebo na plnenie nájomnej zmluvy. Spracovanie je na tieto účely povolené. Údaje nebudú poskytnuté neoprávneným tretím stranám bez výslovného súhlasu nájomcu. Nájomca môže kedykoľvek získať prístup k uloženým osobným údajom, požiadať o informácie, upraviť ich, opraviť, vymazať, obmedziť ich spracovanie, namietať proti spracovaniu, požiadať o prenos údajov alebo podať sťažnosť dozornému orgánu. Údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo keď ich uchovávanie už nie je právne povolené. Nájomca môže uplatniť svoje právo na vymazanie údajov alebo všeobecnú žiadosť prostredníctvom formulára žiadosti na webovej stránke alebo kontaktovaním spoločnosti CampingVision na adrese gdpr@campingvision.com.

12.2 Nájomca môže tiež kedykoľvek bezplatne namietať proti použitiu alebo spracovaniu svojich údajov na reklamné účely, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky alebo marketingové účely, a to zaslaním správy spoločnosti CampingVision prostredníctvom dotazníka na webovej stránke.

13. Pasové, vízové a zdravotné požiadavky

13.1 Spoločnosť CampingVision ako prenajímateľ nie je povinná poskytovať informácie o pasových, vízových alebo zdravotných požiadavkách v krajine, v ktorej sa rekreačný objekt nachádza. Je preto povinnosťou zákazníka, aby sa sám informoval o potrebných pasových, vízových a zdravotných požiadavkách danej krajiny, napríklad prostredníctvom webovej stránky Spolkového ministerstva zahraničných vecí. Klient je tiež zodpovedný za získanie a nosenie potrebných úradných cestovných dokladov, prípadné potrebné očkovania a dodržiavanie colných a devízových predpisov. Za prípadné nevýhody vyplývajúce z nedodržania týchto požiadaviek, ako napríklad úhrada cestovných nákladov, zodpovedá klient, pokiaľ spoločnosť CampingVision nezavinila poskytnutie nesprávnych informácií alebo ich neposkytnutie.

14. Záverečné ustanovenia, oznámenia

14.1 Zmluva o prenájme medzi nájomcom a spoločnosťou CampingVision sa riadi výlučne švajčiarskym právom. Ak je nájomca podnikateľom alebo právnickou osobou súkromného alebo verejného práva, alebo osobou, ktorej bydlisko alebo obvyklý pobyt je v zahraničí, alebo ktorej bydlisko alebo obvyklý pobyt nie je v čase uplatnenia nároku známy, súdna právomoc sa určí v Ženeve.

14.2 Neplatnosť niektorého z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok nemá za následok neplatnosť zmluvy ako celku.

14.3 Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR) na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorú nájomca nájde na https://ec.europa.eu/consumers/odr. Spoločnosť CampingVision sa nezúčastňuje na spotrebiteľských rozhodcovských konaniach a nemá žiadnu zákonnú povinnosť sa na takýchto konaniach zúčastňovať.

15. Ochrana SGR - Nadácia cestovných záruk

15.1 CampingVision patrí do SGR, č. 3656. Môžete si to overiť na stránke www.sgr.nl. V rámci záručného systému SGR (https://www.sgr.nl/english) SGR ručí za rekreačné domy uverejnené na tejto webovej stránke. Táto záruka SGR znamená, že spotrebiteľovi je zaručené vrátenie vopred zaplatených peňazí za dovolenku, ak nájomca nie je schopný plniť podľa dohody z dôvodu finančnej platobnej neschopnosti. Ak je súčasťou dohody aj doprava a cieľová destinácia už bola dosiahnutá, budú prijaté opatrenia na spiatočnú cestu.

15.2. Príspevok spotrebiteľa na SGR. Od 1. februára 2021 budú všetci spotrebitelia, ktorí si rezervujú zájazd u cestovnej organizácie pridruženej k SGR, platiť príspevok vo výške 10 EUR za rezerváciu. Dlhé roky bola záruka na objednanú dovolenku bezplatná, ale po kríze COVID-19 je garančný fond stále k dispozícii, takže môžete naďalej cestovať bez obáv. Na ochranu budete musieť prispievať pri každej rezervácii, pretože sa vám bude účtovať poplatok za ochranu vo výške 10 €.

16. Príspevok v prípade prerušenia poskytovania služieb v dôsledku prírodných kalamít počas pobytu

16.1 Spoločnosť CampingVision má uzatvorené rozšírené poistenie zodpovednosti s poisťovňou Gouda Insurance pre prípady, pri ktorých môže byť spoločnosť CampingVision zodpovedná za škody na zdraví, majetku, evakuáciu a finančné straty. Toto poistenie môže nájomcovi poskytnúť nárok na (čiastočnú) náhradu nákladov na zájazd, ak v dôsledku kalamít spoločnosť CampingVision nemôže zájazd uskutočniť alebo ho neuskutoční v plnom rozsahu. Ďalšiu náhradu dodatočných nákladov potrebných v prípade, že sa v dôsledku kalamít musí výlet zmeniť alebo sa nájomca musí predčasne prepraviť domov. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie mimoriadna udalosť spôsobená vojnovými udalosťami alebo prírodnou kalamitou. Poisťovňa schváli krytie každej udalosti a úhrady môžu byť potvrdené až po schválení kalamity. Poistenie je povinné odsúhlasiť pri každej rezervácii, pretože sa účtuje poplatok za náhodné škody vo výške 2,5 €.

17. Bezpečnostný balíček pre zrušenie cesty

17.1 Všetci tí, ktorí začnú cestu, by mali mať primerané cestovné poistenie pre najhoršie prípady. Môžeme vám ponúknuť náš bezpečnostný balíček ako doplnkovú službu, avšak bez kompletného poistného krytia. Jedná sa o 2% z celkovej ceny cesty s tým, že balík je nutné pridať v prípade záujmu ešte pred prvou platbou. Po vykonaní počiatočnej platby však nemožno túto službu následne zrušiť. Bezpečnostný balíček nie je povinný - môžete sa tiež rozhodnúť pre komplexné poistné u svojej vlastnej poisťovne, ktorá tiež poskytuje krytie pre prípady neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ako je choroba alebo zranenie počas vášho pobytu. Náš bezpečnostný balíček vás kryje iba v prípade zrušenia cesty pred príchodom a nie je nijako porovnateľný s poistením pri zrušení cesty.

Táto služba zahŕňa právo na 10% spoluúčasť + cenu bezpečnostného balíčka - storno max. 60 dní pred príchodom bez udania dôvodu. Po uplynutí tejto 60-dňovej lehoty budú storno poplatky vypočítané bez závažného dôvodu (ako napr. Choroba alebo smrť) v súlade s oddielom 5. cestovných podmienok. U storna vykonaného z dôvodu akútneho ochorenia alebo smrti do dňa pred príchodom (v súlade s podmienkami 17.4.) Musí "CampingVision" dostať informácie o storne deň pred príchodom do 12 hodín. Storna prijaté po 12:00 v nadväznosti na uvedené zamedzenie nemôžu byť pokrytá bezpečnostným balíkom. Uzatvorením nášho bezpečnostného balíčka nemôžeme niesť zodpovednosť za náklady vzniknuté v dôsledku nedostatočného cestovného poistenia. Nezabudnite si vziať na dovolenku kópiu svojej poistnej zmluvy.

17.2 Ak zrušíte rezerváciu za účelom lacnejšieho ubytovania z našej ponuky, možno novú rezerváciu vykonať u poskytovateľa až po 48 hodinách. Potom nemôžeme zaručiť ďalší dostupnosť.

17.3. Zmeny rezervácie je možné požadovať bez storno poplatkov a vykonať za vhodných podmienok až 14 dní pred príchodom - Ak v súvislosti so zmenou vzniknú pre nášho poskytovateľa ďalšie náklady, musia tieto náklady znášať zákazník. To neplatí pri zrušení za účelom vykonania novej lacnejšie rezervácie.

17.4. Doložené akútne ochorenia možno použiť k stornu cesty až jeden deň pred príchodom (v 12 hodín), ak je priložené lekárske potvrdenie, ktoré preukazuje, že jeden z účastníkov cesty, ich partner, deti, rodičia, súrodenci, starí rodičia, vnúča, svokra, svokor , zať alebo nevesta sú postihnutí vážnou akútne chorobou, boli účastníkmi vážnej nehody alebo zomreli.

Zaplatená suma bude vrátená po odpočítaní samoúčasti vo výške 10% z ceny zájazdu. Zaplatené poplatky za bezpečnostné balíček a manipulačný poplatok sa nevracia. Bezpečnostné balíček nekryje osoby staršie 75 rokov a osoby s chronickým ochorením. Tehotenstvo a jeho dôsledky nie sú považované za chorobu. Epidemická ochorenia nie sú súčasťou bezpečnostného balíčka. Spoločnosť CampingVision International AG musí byť okamžite informovaná o chorobe, ktorá viedla k zrušeniu. Môžete požiadať lekára, aby vyplnil lekársky certifikát od spoločnosti CampingVision International AG, ktorý musí spoločnosť CampingVision International AG dostať e-mailom najneskôr do 7 dní od žiadosti o zrušenie. Platbu možno vrátiť až po jeho predložení. Náklady na dokumentáciu nesie zákazník. CampingVision International AG si vyhradzuje právo vyžadovať ďalšie potvrdenie od svojho vlastného lekára. V prípade predčasného odchodu počas svojho pobytu v dôsledku choroby, nehody alebo nepokoja nebudete naďalej krytí bezpečnostným balíkom.

18. Právne upozornenie / Kontakt

Vaša nájomná zmluva je uzatvorená s:

CampingVision International AG

Rue du Bachet 14

1212 Grand- Lancy

Švajčiarsko

Reg. č. 20202/2011 CH-660-3442011-8


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej webovej stránky a rezervácií, obráťte sa na našu miestnu pobočku:

CampingVision International AG

Rue du Bachet 14

1212 Grand- Lancy

Často kladené otázky a kontakt

Tieto všeobecné podmienky prenájmu sú chránené autorským právom.