Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji

Regulamin Vacanceselect i Selectcamp

Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką Prywatności oraz innymi dokumentami i pisemnymi informacjami, które przedstawiliśmy Państwu przed potwierdzeniem rezerwacji, stanowią podstawę umowy zawartej z Vacanceselect International AG o numerze firmy 20202/2011 CH-660-3442011-8 i zarejestrowanym adresie Rue du Tir-au-Canon 4, CH-1227 Genewa ("my" "nas" "nasz" "Vacanceselect AG"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, ponieważ określają one nasze prawa i obowiązki. W niniejszym Regulaminie odniesienia do "Państwa" obejmują osobę wymienioną jako pierwsza w rezerwacji oraz wszystkie osoby, w imieniu których dokonano rezerwacji lub inne osoby, do których rezerwacja została dodana lub na które została przeniesiona. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie także, gdy rezerwacja jest dokonywana za pośrednictwem pośredników Vacanceselect AG, w tym Vacanceselect Travel Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401274, NIP: 8181716343, REGON: 180782827, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł w całości opłaconym.

Kontakt z pośrednikiem można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: (+48) 17 78 76 105 (godziny pracy podane są na stronie internetowej, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient,
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej – e-mail:
 • biuro@vacanceselect.com

Dokonując rezerwacji, osoba wymieniona jako pierwsza w rezerwacji, wyraża zgodę w imieniu wszystkich osób wymienionych w rezerwacji, że:

 1. zapoznała się z niniejszymi Warunkami Rezerwacji, jest upoważniona do ich przestrzegania i zgadza się na ich przestrzeganie;
 2. wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności i jest upoważniona w imieniu wszystkich osób wymienionych w rezerwacji do ujawnienia nam ich danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach szczególnych kategorii danych (takich jak informacje o stanie zdrowia lub niepełnosprawności oraz wymaganiach dietetycznych);
 3. ma ukończone 18 lat i mieszka w Polsce, a w przypadku składania zamówienia na usługi z ograniczeniami wiekowymi oświadcza, że on/ona i wszyscy członkowie imprezy są w odpowiednim wieku, aby nabyć te usługi; oraz
 4. przyjmuje odpowiedzialność finansową za opłacenie rezerwacji w imieniu wszystkich osób wyszczególnionych w rezerwacji.

Każdy z naszych klientów zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zgodności treści przesłanych dokumentów z treścią rezerwacji i niezwłocznego informowania nas o wszelkich wykrytych nieścisłościach lub błędach.

Zawierając umowę, która obejmuje osoby trzecie jako uczestników (zwłaszcza w charakterze podróżnych), zobowiązujecie się Państwo do przekazania tym osobom wszelkich uzyskanych i związanych z umową informacji.

Na naszej stronie, oprócz ofert wynajmu, oferujemy usługę newsletteru, z którego korzystanie następuje po podaniu w formularzu newsletteru na stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newsletteru i kliknięciu pola subskrypcji. Usługa newsletteru świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z newsletteru przez złożenie do nas stosownego żądania, np. poprzez e-mail: info@vacanceselect.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

W przypadku zainteresowania usługami innymi niż zakwaterowanie ("usługi dodatkowe") w miejscu docelowym, rezerwacje na takie usługi dodatkowe będą podlegały osobnym warunkom, a rezerwacja będzie dokonana u niezależnego dostawcy usług dodatkowych. Vacanceselect AG nie przyjmuje i nie jest stroną takich umów ani nie przekazuje zapytań w sprawach tego typu. Będą Państwo zobowiązani do formalnej rezerwacji i zapłaty za takie dodatkowe usługi w miejscu docelowym u odpowiedniego dostawcy/zleceniodawcy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie przez naszych klientów danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

Jesteśmy odpowiedzialni wobec Państwa za zapewnienie zarezerwowanych wcześniej noclegów oraz wszelkich wykupionych usług na odpowiednim poziomie.

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na naszej stronie pod stosownie nazwanym linkiem.

1 - Rezerwacja i płatność za zakwaterowanie

W celu skorzystania z funkcji rezerwacji należy spełnić następujące wymagania techniczne tj. posiadać:

 1. podłączenie do Internetu,
 2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę,
 3. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
 4. włączoną obsługę Cookies i Java Script
 5. program do odczytu plików formatu PDF.

W razie korzystania przez klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych powyżej, nie gwarantujemy prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzegamy, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania rezerwacji.

Zakazane jest dostarczanie przez Państwa treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja na stronie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym musicie Państwo podać niezbędne dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, datę urodzenia oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Serwisu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji rezerwacji. Następnie na Państwa adres e-mail, zamieszczony w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Państwem, a nami.

Po rejestracji, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie Państwa późniejszego wniosku

W celu usunięcia konta (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: biuro@vacanceselect.com z podaniem danych identyfikujących. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których będziemy w trakcie realizacji rezerwacji. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego rezerwacji.

Rejestracja jest nieodpłatna, lecz obowiązkowa w celu obsługi rezerwacji i kontaktu z Państwem.

Informacje o dostępnych ofertach wynajmu kwater stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając rezerwację, składa zaproszenie do zawarcia umowy o wynajem kwatery, bądź zawarcia umowy nabycia innej usługi turystycznej.

W celu dokonania rezerwacji, wybieracie Państwo interesującą was ofertę wynajmu. Po zapoznaniu się z jej treścią, wskazujecie ilość osób oraz czy chcecie wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Następnie system przeniesie Państwa do formularza założenia konta. Po jego wypełnieniu konto zostaje utworzone i zostaniecie Państwo przeniesieni do płatności, gdzie możecie wybrać czy chcecie wpłacić jedynie zaliczkę czy całą sumę. W przypadku wyboru opcji zaliczki zostanie Państwu wskazana data zapłaty reszty kwoty, która zostaje zamieszczona także na potwierdzeniu dokonania rezerwacji i skierowana do Państwa drogą e-mailową.

Wysłanie przez nas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji na podany przez Państwa adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia rezerwacji zakończycie Państwo korzystanie z danej usługi i opuścicie stronę, umowa nie zostanie zawarta.

Dokonując rezerwacji - czynicie to Państwo także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w formularzu Rezerwacji jednocześnie biorąc na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty oraz za poinformowanie tychże osób o wszystkich szczegółach dotyczących warunków rezerwacji i wynikających z tego zobowiązaniach. Upoważniacie Państwo także wszystkie pełnoletnie osoby zgłoszone w rezerwacji do dokonywania wszelkich czynności związanych z najmem kwatery, łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu należnych kwot.

W przypadku braku uiszczenia opłat w terminach podanych w niniejszym Regulaminie, rezerwacja zostaje anulowana i uznana za niebyłą, a umowa wygasa.

Po otrzymaniu pełnej zapłaty, najpóźniej w terminie od 2 (dwóch) do 4 (czterech) tygodni przed rozpoczęciem umówionego okresu najmu, prześlemy Państwu voucher. Do vouchera będą załączone informacje o danych kontaktowych i adresowych campingu, na którym znajduje się kwatera. Vouchery przesłane Państwu drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy są również honorowane przez pracowników campingów.

Od momentu dokonania przez Państwa rezerwacji macie Państwo prawo do darmowej rezygnacji z rezerwacji, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

Rezerwacja zakwaterowania jest dokonywana u nas, gdy:

 • wypełniacie Państwo nasz formularz rezerwacji online; oraz
 • wpłacacie Państwo przedpłatę w wysokości 20% kosztu rezerwacji w sezonie 2023.
 • wpłacacie Państwo przedpłatę w wysokości 399 PLN w sezonie 2022 lub 20% kosztu rezerwacji w sezonie 2023. W sezonie 2022 pełna płatność jest wymagana jeśli dokonują Państwo rezerwacji 6 tygodni przed przyjazdem na kemping oznaczony niebieskim symbolem lub 10 tygodni przed przyjazdem na kemping bez niebieskiego symbolu);
 • jeśli nie uzgodniono inaczej, dokonując wpłaty kaucji zabezpieczającej (patrz klauzula 3); oraz
 • wystawiamy Państwu fakturę potwierdzającą.

Nasze rezerwacje są obarczone limitem na maksymalną liczbę osób. Poinformujemy Państwa o maksymalnej pojemności zakwaterowania przed dokonaniem rezerwacji, a także podamy tę informację w potwierdzeniu rezerwacji. Rezerwacje dla większych grup niż podana maksymalna liczba nie są możliwe. Pierwsza wymieniona w rezerwacji osoba musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli odkryjemy, że pierwsza osoba wymieniona w rezerwacji jest poniżej 18 roku życia, będziemy uprawnieni do potraktowania rezerwacji jako anulowanej przez Państwo i naliczenia Państwu opłat za anulowanie rezerwacji.

Opłata rezerwacyjna w sezonie 2023 wynosi 12 PLN i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta bez względu na datę i przyczynę

SEZON 2023 - przyjazdy listopad 2022 - październik 2023

Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta bez względu na datę i przyczynę.

Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego, karty debetowej lub kredytowej. Na życzenie i po potwierdzeniu przez nas, że taka opcja jest dla Państwa dostępna, płatności kartą mogą być również dokonywane przez telefon. Cena podana przy każdej ofercie jest wiążąca w chwili złożenia rezerwacji. Ceny zamieszczone na stronie internetowej zawierają podatek VAT. Cena podana na karcie danej kwatery jest ceną wyjściową, może różnić się w zależności od wybranego wariantu usług i znajduje się zawsze w podsumowaniu przed dokonaniem płatności.

Płatność za rezerwację jest możliwa w całości przy jej dokonywaniu lub w formie zaliczki. W przypadku wyboru formy zaliczki, wyznaczymy Państwu termin na dokonanie wpłaty reszty kwoty. W celu dokonania zapłaty za całość rezerwacji, udostępniamy Państwu następujące sposoby płatności:

a) Płatności elektroniczne, przelewy elektroniczne, płatności BLIKiem i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - obsługę płatności prowadzi PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Informujemy, że po dokonaniu rezerwacji, a przed rozpoczęciem korzystania z kwatery, cena najmu w niektórych przypadkach może ulec zmianie. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Państwa o takiej zmianie. Wówczas możecie Państwo wybrać czy godzicie się na zmianę ceny czy odstępujecie od umowy. W przypadku odstąpienia zwrócimy Państwu wszystkie wpłacone środki. Zmianie może ulec także dostępność zarezerwowanego zakwaterowania oraz możliwe są również zmiany w dodatkowych i opcjonalnych kosztach.

Jeśli po otrzymaniu potwierdzenia, uważają Państwo, że jakiekolwiek szczegóły na fakturze potwierdzającej lub jakimkolwiek innym dokumencie są błędne, należy nas o tym natychmiast powiadomić. Zmiany nie mogą być dokonane później niż w ciągu 10 dni od wysłania potwierdzenia i może to działać na Państwa niekorzyść, jeśli nie zostaniemy powiadomieni o jakichkolwiek nieścisłościach w dokumentach.

Pozostałą część kosztów podróży (w tym ewentualną dopłatę) należy uiścić nie później niż 6 tygodni przed przyjazdem na kempingach oznaczonych niebieskim symbolem lub10 tygodni przed planowanym przyjazdem na kempingu bez niebieskiego symbolu (sezon 2022) lub 50 dni przed przyjazdem (sezon 2023).

Pozostałą część kosztów podróży (w tym ewentualną dopłatę) należy uiścić nie później niż 10 tygodni przed planowanym przyjazdem. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na piśmie, możemy automatycznie obciążyć Państwa kartę płatniczą w celu uzyskania salda końcowego. Jeśli nie otrzymamy tego salda w całości i na czas, zastrzegamy sobie prawo do traktowania rezerwacji jako anulowanej przez Państwa, w którym to przypadku zatrzymamy Państwa depozyt.

Umowa pomiędzy nami, a Państwem obejmuje tylko i wyłącznie najem kwatery. Dojazd, wyżywienie, środki czystości, higieniczne oraz organizacja czasu pobytu znajdują się w Państwa gestii.

W kwaterze możliwe jest zakwaterowanie tylko osób, które są wymienione na fakturze i/lub w voucherze.

Pobyt w kwaterze może być związany z koniecznością opłacenia kosztów dodatkowych na kempingu, np. opłaty klimatycznej. Informacje o kosztach dodatkowych zawarte są na stronach www.selectcamp.pl oraz www.vacanceselect.pl w opisach konkretnych lokalizacji.

2- Niepełnosprawność i kwestie zdrowotne

Nie jesteśmy firmą specjalizującą się w organizacji wakacji dla osób niepełnosprawnych, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby spełnić wszelkie Państwa specjalne wymagania. Jeśli Państwo lub inna osoba wymieniona w rezerwacji macie jakiekolwiek problemy zdrowotne lub niepełnosprawność, które mogą mieć wpływ na rezerwację, prosimy o przekazanie nam pełnych informacji na piśmie przed dokonaniem rezerwacji, abyśmy mogli podjąć próbę doradzenia Państwu, co do przydatności usług turystycznych. Działając w granicach rozsądku, jeśli nie będziemy w stanie odpowiednio dostosować się do potrzeb danej osoby (osób), nie potwierdzimy rezerwacji lub jeśli nie przekażecie nam Państwo pełnych informacji przed dokonaniem rezerwacji, zastrzegamy sobie prawo do jej anulowania i nałożenia stosownej opłaty za anulację.

3- Depozyt zabezpieczający

Zakwaterowanie, które oferujemy, może wymagać kaucji zwrotnej, która jest naliczana jako depozyt na wypadek jakichkolwiek szkód, które mogą być spowodowane w zakwaterowaniu (lub jego wyposażeniu) z powodu Państwa zachowania, zachowania członka Państwa grupy lub innej osoby upoważnionej do wejścia do zakwaterowania przez Państwa/członka Państwa grupy. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że są Państwo zobowiązani do uiszczenia kaucji jako części procesu zameldowania. Wysokość kaucji jest ustalana na podstawie opisu zakwaterowania i szczegółów zawartych w potwierdzeniu rezerwacji.

Potrącenia z tytułu zabrudzenia: Jeśli pozostawią Państwo kwaterę w stanie, który wymaga dodatkowych usług sprzątania ponad to, co jest ogólnie wymagane po zakończeniu pobytu w kwaterze, zastrzegamy sobie prawo do dokonania potrącenia z kaucji równego dodatkowym kosztom sprzątania, które ponosimy. Zazwyczaj pobieramy równowartość od 60 do 100 euro za dodatkowe koszty sprzątania.

Potrącenia z tytułu wyrządzonych szkód: Po Państwa wyjeździe, a przed zameldowaniem się następnych gości, przeprowadzimy dokładną kontrolę zakwaterowania. Jeśli Państwo lub ktokolwiek z członków Państwa grupy wyrządzi szkodę w zakwaterowaniu lub w czymkolwiek w nim, poinformujemy Państwo jak najszybciej o odkrytej szkodzie i zastrzegamy sobie prawo do potrącenia z kaucji kwoty równej całkowitym kosztom naprawy, które poniesiemy.

Rozumiemy, że wypadki się zdarzają i nie będziemy wnosić żadnych roszczeń z tytułu uszkodzeń lub zniszczeń, które uznamy za drobne. Zawsze będziemy kierować się rozsądkiem przy ustalaniu, czy dokonać potrącenia z kaucji i nie będziemy dokonywać potrąceń przed daniem Państwu rozsądnego czasu na odpowiedź. W przypadku sporu zatrzymamy dane Państwa karty do czasu znalezienia rozwiązania.

Zwrot kaucji: Po Państwa wyjeździe z miejsca zakwaterowania poinformujemy Państwa o wszelkich potrąceniach, które proponujemy dokonać z Państwa kaucji w liście potwierdzającym. Pozostała część kaucji zostanie zwrócona na kartę płatniczą, za pomocą której dokonano płatności.

4- Dokładność

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje, tłumaczenia i ceny zarówno na naszej stronie internetowej, jak i we wszelkich materiałach reklamowych, które publikujemy, były dokładne, jednak od czasu do czasu mają miejsce zmiany lub błędy, a my zastrzegamy sobie prawo do korekty cen, ocen gwiazdkowych i innych szczegółów w takich okolicznościach. Przed dokonaniem rezerwacji należy sprawdzić aktualną cenę i wszystkie inne szczegóły dotyczące podróży, którą chcą Państwo zarezerwować. Jeśli dokonacie Państwo rezerwacji podróży, której cena obarczona jest w momencie jej dokonywania, błędem, nie będziemy zobowiązani do honorowania takiej rezerwacji. Zamiast tego, po odkryciu błędu, zaoferujemy Państwu wybór pomiędzy zapłaceniem prawidłowej ceny za wybraną przez Państwa ofertę i kontynuowaniem rezerwacji, a otrzymaniem pełnego zwrotu wszystkich wpłaconych pieniędzy.

5- Ubezpieczenie

Uważamy, że osobiste ubezpieczenie podróżne jest niezbędne w przypadku rezerwacji zagranicznych. Odpowiednie ubezpieczenie podróżne jest warunkiem zawarcia z nami umowy. Musicie Państwo mieć pewność, że ubezpieczenie w pełni pokrywa wszystkie wasze osobiste wymagania w tym skutki tych długotrwałych, istniejących jeszcze przed dokonaniem rezerwacji, opłaty za anulowanie rezerwacji, koszty leczenia (w tym warunki nieobjęte kartą GHIC lub kartą EKUZ (jeśli je Państwo posiadacie) oraz sprowadzenie, w razie wypadku lub choroby. Państwa polisa ubezpieczeniowa musi obejmować sytuacje, w których zdiagnozowano u Państwa COVID-19 przed wyjazdem, lub w których mieli Państwo kontakt z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19 i wymagana jest jej samoizolacja lub w których w inny sposób wymagana jest od Państwa samoizolacja ze względu na COVID-19, lub w których mieszkacie w miejscu, w którym wprowadzono blokadę lub podróżujecie do miejsca, w którym wprowadzono blokadę. Ubezpieczenie musi również obejmować okoliczności związane z chorobą COVID-19 podczas pobytu za granicą, na przykład w przypadku zdiagnozowania choroby lub kontaktu z osobą, u której zdiagnozowano chorobę COVID19 i konieczności sprowadzenia, pokrycia kosztów leczenia w nagłych wypadkach oraz dodatkowych kosztów zakwaterowania i/lub transportu w przypadku konieczności odizolowania się i przedłużenia pobytu. Jeżeli zdecydują się Państwo na podróż bez odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które powstałyby w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do których ochrona ubezpieczeniowa byłaby dostępna w innym przypadku.

6- Siła Wyższa

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszym Regulaminie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności, ani nie wypłacimy Państwu odszkodowania, jeżeli na nasze zobowiązania umowne wobec Państwa będą miały wpływ zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Dla celów niniejszego Regulaminu, rozumiemy powyższe jako wszelkie zdarzenia poza naszą kontrolą lub naszego dostawcy, których konsekwencji nie można było uniknąć, nawet jeśli podjęto wszelkie uzasadnione środki. Przykłady obejmują działania wojenne i akty terroryzmu (i ich groźbę), konflikty społeczne, znaczące zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch poważnej choroby w miejscu docelowym podróży, globalne epidemie lub pandemie (w tym, ale nie tylko, trwające skutki Covid-19 lub każdy nowy szczep koronawirusa), lub klęski żywiołowe, takie jak powodzie, trzęsienia ziemi lub warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczne podróżowanie do miejsca docelowego podróży lub pozostanie w miejscu docelowym podróży, działanie jakiegokolwiek rządu lub innych władz krajowych lub lokalnych (w tym władz portowych lub rzecznych), strajki pracownicze, katastrofy naturalne lub nuklearne, pożary, katastrofy chemiczne lub biologiczne, nieuniknione problemy techniczne z transportem, zatory/ograniczenia w ruchu drogowym i wszystkie podobne zdarzenia pozostające poza kontrolą naszą lub danego dostawcy(ów).

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli nie będziecie mogli Państwo odbyć podróży lub poniesiecie jakiekolwiek inne straty z powodu niespełnienia wymogów paszportowych, wizowych, imigracyjnych lub zdrowotnych. Ponadto zgadzacie się Państwo zwrócić nam wszelkie grzywny lub inne straty, które poniesiemy w wyniku niespełnienia przez Państwo wymogów paszportowych, wizowych, imigracyjnych lub zdrowotnych.

7- Stosowne zachowanie

Od wszystkich naszych gości oczekujemy, że będą zachowywać się w sposób właściwy i akceptowalny oraz nie będą zakłócać pobytu innych osób. Każdy właściciel obiektu może stosować zasady, reguły i przepisy, które są dostępne na miejscu dla klientów. Jeśli w naszej opinii lub w opinii jakiegokolwiek managera, gospodarza, przedstawiciela lub innej osoby upoważnionej, Państwa zachowanie lub zachowanie któregokolwiek z członków Państwa grupy narusza takie zasady, reguły lub przepisy i/lub powoduje lub może powodować niepokój, niebezpieczeństwo lub przykrość dla innych gości lub osób trzecich, lub uszkodzenie zakwaterowania, lub spowoduje opóźnienie lub zmianę kierunku transportu, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Państwa rezerwacji. W przypadku takiego rozwiązania nasza odpowiedzialność wobec Państwa wygaśnie, a Państwo będą zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia zakwaterowania lub innych ustaleń. W takim wypadku nie będziemy mieli żadnych dalszych zobowiązań wobec Państwa. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy za utracone zakwaterowanie, nie pokryjemy żadnych wydatków ani kosztów poniesionych w wyniku rozwiązania umowy. Ponadto możecie być Państwo również zobowiązani do pokrycia strat i/lub szkód spowodowanych przez Państwa działania, a my pociągniemy Państwa do wspólnej i indywidualnej odpowiedzialności za wszelkie spowodowane szkody lub straty

Pełna zapłata za wszelkie takie szkody lub straty musi być uiszczona bezpośrednio do zarządcy lub przedstawiciela miejsca zakwaterowania lub innego dostawcy przed wyjazdem. Jeśli nie dokonają Państwo płatności, będą Państwo odpowiedzialni za pokrycie wszelkich roszczeń (w tym kosztów prawnych), które zostaną wniesione przeciwko nam w wyniku Państwa działań, a także wszelkich kosztów, które poniesiemy w związku z dochodzeniem roszczeń przeciwko Państwu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zachowanie innych gości lub osób, które nie mają związku z Państwa rezerwacją lub z nami.

Uwaga: będziemy monitorować i wdrażać wszelkie dodatkowe wytyczne Covid-19 lub prawa wydane przez władze lokalne lub krajowe w odniesieniu do bezpiecznego i skutecznego świadczenia usług. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa z obiektu, jeśli nie będą Państwo przestrzegać tych wytycznych.

Palenie: Ponieważ niektóre z naszych kwater są wykonane z drewna lub podobnych materiałów, prowadzimy ścisłą politykę zakazu palenia w i wokół wszystkich naszych ośrodków i kwater. Nie wolno palić w tych miejscach. Ze względu na niebezpieczeństwo pożaru, jeśli zostaniecie Państwo przyłapani na łamaniu zasad zakazu palenia, Państwa działania zostaną uznane za niebezpieczne i potraktowane zgodnie z pierwszym akapitem niniejszego Regulaminu.

Do Państwa obowiązków należeć będzie używanie kwatery zgodnie z umową i jej przeznaczeniem, utrzymywanie jej w należytym stanie technicznym i sanitarnym, dbanie o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i przestrzeganie regulaminu kempingu (zwłaszcza ciszy nocnej), niezwłoczne zgłaszanie uszkodzeń i/lub braków oraz napraw, których wykonanie okazać się może niezbędne, zwłaszcza w celu zapobieżenia wystąpienia lub eliminacji zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego i/lub zapobieżenia szkodom majątkowym lub ich rozmiarowi oraz nieczynienie jakichkolwiek zmian i/lub ulepszeń w Kwaterze oraz jej wyposażeniu. Ponadto każdy z kempingów może mieć swoje własne, lokalne zasady, które muszą być respektowane przez Państwa podczas przebywania na miejscu.

8- Stosowne zachowanie

Kwatera może być używana do celów wakacyjnych wyłącznie w okresie podanym w potwierdzeniu rezerwacji i musi być zajmowana przez liczbę osób podaną w potwierdzeniu rezerwacji.

Jeśli oprócz osób wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji w kwaterze znajdą się inne osoby, Vacanceselect AG ma prawo zażądać dodatkowego wynagrodzenia za okres pobytu tych osób. Vacanceselect AG i właściciel kwatery może również eksmitować nadmiarowe osoby z kwatery, zwłaszcza w przypadku przepełnienia, i nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub rekompensaty takim osobom lub stronom pierwotnej rezerwacji.

Godziny przyjazdu i wyjazdu są podane w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późnego przyjazdu nie przysługuje zwrot, ani częściowy zwrot ceny zakwaterowania. O każdym opóźnieniu przyjazdu należy nas powiadomić. W przypadku, gdy nie zameldują się Państwo w ciągu 48 godzin od planowanej daty przyjazdu i nie poinformują nas Państwo o swoim późnym przybyciu, zakwalifikujemy Państwa rezerwację jako niewykorzystaną, a zakwaterowanie zostanie udostępnione do rezerwacji innym gościom. Kwatera musi być przekazana w miarę czystym stanie (ustalonym przez zarządcę kwatery) do godziny wymeldowania w dniu wyjazdu podanej na fakturze potwierdzającej rezerwację.

9- Wycieczki i opcje dodatkowe

Wycieczki i inne dodatki lub inne wycieczki, które możecie Państwo zarezerwować lub opłacić podczas pobytu w zakwaterowaniu, nie są częścią umowy zawartej z nami. W przypadku każdej wycieczki lub innego wyjazdu, który zarezerwujecie, Państwa umowa będzie zawarta z operatorem wycieczki lub wyjazdu, a nie z nami. Chociaż możemy polecić Państwu pewnych dostawców, nie jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie wycieczki, ani za nic, co wydarzy się w trakcie ich zapewniania przez operatora.

10- Wcześniejszy powrót

Jeśli będą Państwo zmuszeni do wcześniejszego powrotu do domu, nie będziemy mogli zwrócić kosztów niewykorzystanych przez Państwa usług. Jeśli skrócą Państwo wakacje i wrócą wcześniej do domu w okolicznościach, w których nie mają Państwo uzasadnionych powodów do reklamacji standardu zakwaterowania i świadczonych usług, nie zaoferujemy Państwu żadnego zwrotu kosztów za tę część niezrealizowanej imprezy turystycznej ani nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek koszty z tym związane jakie mogą Państwo ponieść. W zależności od okoliczności, Państwa ubezpieczenie podróżne może oferować ochronę ubezpieczeniową na wypadek skrócenia podróży i sugerujemy, aby wszelkie roszczenia były zgłaszane bezpośrednio do niego.

11- Informacje MSZ

Jesteście Państwo odpowiedzialni za zapoznanie się z poradami Polskiego MSZ dotyczącymi bezpieczeństwa krajów i obszarów, po których będziecie podróżować. Zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące unikania lub opuszczenia danego kraju mogą stanowić zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą (patrz punkt 6).

12- Rezerwacja i płatność za zakwaterowanie

W celu skorzystania z funkcji rezerwacji należy spełnić następujące wymagania techniczne tj. posiadać:

podłączenie do Internetu,

poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę,

aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

włączoną obsługę Cookies i Java Script

program do odczytu plików formatu PDF.

W razie korzystania przez klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych powyżej, nie gwarantujemy prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzegamy, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania rezerwacji.

Zakazane jest dostarczanie przez Państwa treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja na stronie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym musicie Państwo podać niezbędne dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, datę urodzenia oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Serwisu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji rezerwacji. Następnie na Państwa adres e-mail, zamieszczony w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Państwem, a nami.

Po rejestracji, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie Państwa późniejszego wniosku

W celu usunięcia konta (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: biuro@vacanceselect.com z podaniem danych identyfikujących. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których będziemy w trakcie realizacji rezerwacji. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego rezerwacji.

Rejestracja jest nieodpłatna, lecz obowiązkowa w celu obsługi rezerwacji i kontaktu z Państwem.

Informacje o dostępnych ofertach wynajmu kwater stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając rezerwację, składa zaproszenie do zawarcia umowy o wynajem kwatery, bądź zawarcia umowy nabycia innej usługi turystycznej.

W celu dokonania rezerwacji, wybieracie Państwo interesującą was ofertę wynajmu. Po zapoznaniu się z jej treścią, wskazujecie ilość osób oraz czy chcecie wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Następnie system przeniesie Państwa do formularza założenia konta. Po jego wypełnieniu konto zostaje utworzone i zostaniecie Państwo przeniesieni do płatności, gdzie możecie wybrać czy chcecie wpłacić jedynie zaliczkę czy całą sumę. W przypadku wyboru opcji zaliczki zostanie Państwu wskazana data zapłaty reszty kwoty, która zostaje zamieszczona także na potwierdzeniu dokonania rezerwacji i skierowana do Państwa drogą e-mailową.

Wysłanie przez nas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji na podany przez Państwa adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia rezerwacji zakończycie Państwo korzystanie z danej usługi i opuścicie stronę, umowa nie zostanie zawarta.

Dokonując rezerwacji - czynicie to Państwo także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w formularzu Rezerwacji jednocześnie biorąc na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty oraz za poinformowanie tychże osób o wszystkich szczegółach dotyczących warunków rezerwacji i wynikających z tego zobowiązaniach. Upoważniacie Państwo także wszystkie pełnoletnie osoby zgłoszone w rezerwacji do dokonywania wszelkich czynności związanych z najmem kwatery, łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu należnych kwot.

W przypadku braku uiszczenia opłat w terminach podanych w niniejszym Regulaminie, rezerwacja zostaje anulowana i uznana za niebyłą, a umowa wygasa.

Po otrzymaniu pełnej zapłaty, najpóźniej w terminie od 2 (dwóch) do 4 (czterech) tygodni przed rozpoczęciem umówionego okresu najmu, prześlemy Państwu voucher. Do vouchera będą załączone informacje o danych kontaktowych i adresowych campingu, na którym znajduje się kwatera. Vouchery przesłane Państwu drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy są również honorowane przez pracowników campingów.

Od momentu dokonania przez Państwa rezerwacji macie Państwo prawo do darmowej rezygnacji z rezerwacji, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. Anulacja w ciągu 24h nie może być dokonana jeśli ktoś rezerwuje wakacje w terminie krótszym niż 10tyg.i mniejszym.

Rezerwacja zakwaterowania jest dokonywana u nas, gdy:

 • wypełniacie Państwo nasz formularz rezerwacji online; oraz
 • wpłacacie Państwo przedpłatę w wysokości 20% kosztu rezerwacji w sezonie 2023. W sezonie 2023 pełna płatność jest wymagana jeśli dokonują Państwo rezerwacji 50 dni przed przyjazdem na kemping oznaczony niebieskim symbolem oraz na kemping bez niebieskiego symbolu);
 • jeśli nie uzgodniono inaczej, dokonując wpłaty kaucji zabezpieczającej (patrz klauzula 3); oraz
 • wystawiamy Państwu fakturę potwierdzającą.

Nasze rezerwacje są obarczone limitem na maksymalną liczbę osób. Poinformujemy Państwa o maksymalnej pojemności zakwaterowania przed dokonaniem rezerwacji, a także podamy tę informację w potwierdzeniu rezerwacji. Rezerwacje dla większych grup niż podana maksymalna liczba nie są możliwe. Pierwsza wymieniona w rezerwacji osoba musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli odkryjemy, że pierwsza osoba wymieniona w rezerwacji jest poniżej 18 roku życia, będziemy uprawnieni do potraktowania rezerwacji jako anulowanej przez Państwo i naliczenia Państwu opłat za anulowanie rezerwacji.

Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta bez względu na datę i przyczynę.

Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego, karty debetowej lub kredytowej. Na życzenie i po potwierdzeniu przez nas, że taka opcja jest dla Państwa dostępna, płatności kartą mogą być również dokonywane przez telefon. Cena podana przy każdej ofercie jest wiążąca w chwili złożenia rezerwacji. Ceny zamieszczone na stronie internetowej zawierają podatek VAT. Cena podana na karcie danej kwatery jest ceną wyjściową, może różnić się w zależności od wybranego wariantu usług i znajduje się zawsze w podsumowaniu przed dokonaniem płatności.

Płatność za rezerwację jest możliwa w całości przy jej dokonywaniu lub w formie zaliczki. W przypadku wyboru formy zaliczki, wyznaczymy Państwu termin na dokonanie wpłaty reszty kwoty. W celu dokonania zapłaty za całość rezerwacji, udostępniamy Państwu następujące sposoby płatności:

a) Płatności elektroniczne, przelewy elektroniczne, płatności BLIKiem i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - obsługę płatności prowadzi PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Informujemy, że po dokonaniu rezerwacji, a przed rozpoczęciem korzystania z kwatery, cena najmu w niektórych przypadkach może ulec zmianie. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Państwa o takiej zmianie. Wówczas możecie Państwo wybrać czy godzicie się na zmianę ceny czy odstępujecie od umowy. W przypadku odstąpienia zwrócimy Państwu wszystkie wpłacone środki. Zmianie może ulec także dostępność zarezerwowanego zakwaterowania oraz możliwe są również zmiany w dodatkowych i opcjonalnych kosztach.

Jeśli po otrzymaniu potwierdzenia, uważają Państwo, że jakiekolwiek szczegóły na fakturze potwierdzającej lub jakimkolwiek innym dokumencie są błędne, należy nas o tym natychmiast powiadomić. Zmiany nie mogą być dokonane później niż w ciągu 10 dni od wysłania potwierdzenia i może to działać na Państwa niekorzyść, jeśli nie zostaniemy powiadomieni o jakichkolwiek nieścisłościach w dokumentach.

Pozostałą część kosztów podróży (w tym ewentualną dopłatę) należy uiścić nie później niż 6 tygodni przed przyjazdem na kempingach oznaczonych niebieskim symbolem lub10 tygodni przed planowanym przyjazdem na kempingu bez niebieskiego symbolu (sezon 2022) lub 50 dni przed przyjazdem (sezon 2023). 

Pozostałą część kosztów podróży (w tym ewentualną dopłatę) należy uiścić nie później niż 10 tygodni przed planowanym przyjazdem. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na piśmie, możemy automatycznie obciążyć Państwa kartę płatniczą w celu uzyskania salda końcowego. Jeśli nie otrzymamy tego salda w całości i na czas, zastrzegamy sobie prawo do traktowania rezerwacji jako anulowanej przez Państwa, w którym to przypadku zatrzymamy Państwa depozyt.

Umowa pomiędzy nami, a Państwem obejmuje tylko i wyłącznie najem kwatery. Dojazd, wyżywienie, środki czystości, higieniczne oraz organizacja czasu pobytu znajdują się w Państwa gestii.

W kwaterze możliwe jest zakwaterowanie tylko osób, które są wymienione na fakturze i/lub w voucherze.

Pobyt w kwaterze może być związany z koniecznością opłacenia kosztów dodatkowych na kempingu, np. opłaty klimatycznej. Informacje o kosztach dodatkowych zawarte są na stronach www.selectcamp.pl oraz www.vacanceselect.pl w opisach konkretnych lokalizacji.

13- Jeśli zmienimy lub anulujemy Twoją rezerwację lub chcesz anulować rezerwację

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do anulowania rezerwacji przed przyjazdem, w którym to przypadku zostanie dokonany pełny zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy. Z przykrością stwierdzamy, że nie możemy pokryć żadnych kosztów ani strat, które mogą Państwo ponieść w wyniku zmiany lub anulowania rezerwacji.

Bardzo rzadko możemy być zmuszeni przez siły wyższe do zmiany lub odwołania usługi (usług) turystycznej(-ych), w którym to przypadku zaoferujemy Państwu alternatywne rozwiązania lub przełożenie rezerwacji.

Jeżeli będziemy zmuszeni przed rozpoczęciem najmu kwatery, z przyczyn od nas niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Państwem, niezwłocznie o tym powiadomimy. W takiej sytuacji będziecie mieć Państwo wybór, czy:

 • przyjmujecie Państwo proponowaną zmianę umowy albo
 • odstępujecie od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy musicie Państwo poinformować nas w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem najmu.

Wprowadzenie zmian w rezerwacji, może nieść ze sobą wzrost ceny najmu zakwaterowania, np. dopłata za dopisanie dodatkowego uczestnika do zakwaterowania.

Wszelkie zmiany do umowy, w tym takie jak na przykład: zmiana klienta, zmiana kwatery, zmiana kempingu, dodanie lub rezygnacja jednego z uczestników pobytu, muszą być zgłoszone pisemnie lub emailem.

Klient może odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem świadczenia usług. Decydujące jest otrzymanie oświadczenia o rezygnacji przez Vacanceselect w odpowiednim dniu roboczym. Zaleca się, aby wypowiedzenie zostało zgłoszone drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) lub pisemnie w odpowiednim czasie w godzinach pracy podanym przez Vacanceselect na stronie. W przypadku odbioru poza godzinami pracy biura, o przyjęciu anulacji i naliczeniu opłaty anulacyjnej decyduje pierwszy kolejny dzień roboczy.

O ile nie uzgodniono inaczej z klientem, Vacanceselect ma prawo do odszkodowania zgodnie z warunkami anulowania rezerwacji za swoje ustalenia i wydatki. Firma Vacanceselect ustaliła następujące ryczałtowe stawki rekompensaty, które są ustalane w następujący sposób w zależności od okresu między deklaracją anulowania a rozpoczęciem pobytu:

Sezon 2022

 • Powyżej 86 dni do 51 dnia przed rozpoczęciem pobytu: 399 zł
 • od 50 do 29 dnia przed rozpoczęciem pobytu: 60% kosztu rezerwacji
 • od 28 do 1 dnia przed rozpoczęciem pobytu: 100% kosztu rezerwacji
 • w dniu przyjazdu i w przypadku niepojawienia się: 100% kosztu rezerwacji

Sezon 2023

 • Powyżej 86 dni do 50 dnia przed rozpoczęciem pobytu: 20% kosztu rezerwacji
 • od 49 do 29 dnia przed rozpoczęciem pobytu: 60% kosztu rezerwacji
 • od 28 do 1 dnia przed rozpoczęciem pobytu: 100% kosztu rezerwacji
 • w dniu przyjazdu i w przypadku niepojawienia się: 100% kosztu rezerwacji

14- Reklamacje I Zwroty

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez nasz serwis można składać elektronicznie lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany na początku Regulaminu.

Termin na złożenie reklamacji kończy się z upływem 3 lat od zakończenia imprezy turystycznej lub zakończenia wykonania innej świadczonej usługi.

Reklamacji mogą podlegać jedynie usługi z zakresu naszej własnej działalności i świadczonych przez nas usług. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależne wywiązywanie się z umowy przez dostawcę innej usługi zamieszczonej u nas na stronie (w tym towarzystwo ubezpieczeniowe, wykonawcę usługi parkingowej itp.), należy kierować wyłącznie bezpośrednio do właściwego dostawcy.

Reklamacja powinna zawierać w treści: oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), numer reklamowanej rezerwacji, usługi itd., przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem zastrzeżeń i okoliczności, ewentualne załączniki dokumentujące zaistniałą sprawę, oczekiwane żądania.

W przypadku klientów będących konsumentami od daty jej otrzymania, jeśli nie odniesiemy się do reklamacji w terminie 14 dni ,uważa się, że reklamacja została uznana.

O decyzji w sprawie reklamacji zostaniecie Państwo powiadomieni elektronicznie lub pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Państwem a nami co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, będzie państwu przysługiwać prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możecie Państwo skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

Zgodnie z polskimi przepisami każdy z Państwa może odstąpić od umowy udziału w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Decyzję o odstąpieniu należy kierować bezpośrednio do nas.

Klient, który odstąpi od umowy może liczyć się z możliwością nałożenia na niego opłaty za odstąpienie wynikającej z umowy zawartej z nami.

Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta bez względu na datę i przyczynę.

Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym: zawiadomiliście nas Państwo pisemnie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z najmu), albo dzień następujący po dacie, w której nie uzupełniliście Państwo wymaganej wpłaty - zgodnie z otrzymaną fakturą za najem. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej (list polecony lub e-mail). Kwota wpłacona przez Państwo jest zwracana w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu pisemnej dyspozycji, zawierającej Państwa dane osobowe, numer rezerwacji oraz numer Państwa konta bankowego.

Nie pobieramy kosztów rezygnacji, jeżeli w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem najmu) wskażecie nam Państwo osobę która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy. W niektórych lokalizacjach może być ściśle ograniczona możliwość zamiany uczestników - w szczególności w grupach wiekowych - np. dziecko za dziecko itp. Każda zmiana musi być potwierdzona przez nas poprzez wydanie nowego voucheru.

Udostępniamy Państwu możliwość ubezpieczenia wyżej wymienionego ryzyka kosztów anulacji w ramach ubezpieczenia od rezygnacji według polisy generalnej wystawionej przez Gritchen Affinity. Ubezpieczyciel zwraca koszty anulacji w wypadku, gdy anulacja jest spowodowana przyczynami losowymi wymienionymi w OWU. Za koszty anulacji rezerwacji noclegów uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie rezerwacji noclegów, poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z rezygnacją Ubezpieczonego z zarezerwowanych i opłaconych noclegów.

15- Nasza odpowiedzialność za Państwa rezerwacje

(1) Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego punktu, mamy obowiązek: albo wybrać dostawców usług składających się na rezerwację z nami z należytą starannością i umiejętnością (w przypadku, gdy korzystamy z usług dostawców zewnętrznych w celu realizacji rezerwacji), albo świadczyć zarezerwowane przez Państwa usługi z należytą starannością i umiejętnością (w przypadku, gdy to my wykonujemy te usługi). Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa, z wyjątkiem przypadków, w których zostanie udowodnione, że naruszyliśmy ten obowiązek i wyrządziliśmy Państwu szkodę.

(2) Nie będziemy odpowiedzialni, ani nie wypłacimy Państwu odszkodowania za jakiekolwiek obrażenia, choroby, śmierć, straty, szkody, wydatki, koszty lub inne roszczenia jakiegokolwiek rodzaju, jeśli wynikają one z:

 1. działania (działań) i/lub zaniechania (zaniechań) osoby (osób), której (których) dotyczy; lub
 2. działania (działań) i/lub zaniechania (zaniechań) strony trzeciej niezwiązanej ze świadczeniem usług objętych umową, które były nieprzewidziane lub nieuniknione; lub
 3. niezwykłych lub nieprzewidywalnych okoliczności pozostających poza kontrolą naszą lub naszego dostawcy(ów), których konsekwencji nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności; lub
 4. zdarzenia, którego ani my, ani dostawcy nie moglibyśmy przewidzieć lub zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności.

(3) Warunkiem przyjęcia przez nas odpowiedzialności zgodnie z tą klauzulą jest zgłoszenie wszelkich roszczeń do nas i do naszego dostawcy(ów) ściśle według procedury reklamacyjnej określonej w niniejszych warunkach.

(4) Należy pamiętać, że nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek: szkody, straty, wydatki lub inne kwoty dowolnego rodzaju: (a) które na podstawie informacji przekazanych nam przez Państwa dotyczących rezerwacji (przed jej przyjęciem przez nas), nie mogliśmy przewidzieć, że Państwo ucierpią lub poniosą jeśli naruszymy naszą umowę z Państwem: lub (b) dotyczą jakiejkolwiek innej działalności.

(5) Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi lub udogodnienia, które nie stanowią części naszej umowy lub w przypadku, gdy nie są one reklamowane w naszych materiałach marketingowych lub na naszej stronie internetowej. Na przykład wszelkie wycieczki zarezerwowane podczas pobytu lub wszelkie usługi lub udogodnienia, które hotel lub inny dostawca zgadza się zapewnić pasażerowi.

16- Prawo i jurysdykcja

Prawem właściwym jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Warszawie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

17- Prawo i jurysdykcja

Możemy przenieść niniejszą umowę na kogoś innego. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu do innej organizacji. Zawsze poinformujemy Państwa na piśmie, jeśli tak się stanie i zapewnimy, że przeniesienie nie będzie miało wpływu na Państwa prawa wynikające z niniejszego Regulaminu.

Potrzebujecie Państwo naszej zgody, aby przenieść swoje prawa do kogoś innego. Możecie Państwo przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę na piśmie, ale możemy naliczyć opłatę za taką zmianę (patrz punkt 12).

Nikt inny niż strony wymienione w niniejszym Regulaminie, nie posiada żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest wiążący między nami a Państwem.

Jeśli sąd uzna część niniejszych postanowień Regulaminu za niezgodne z prawem, reszta będzie nadal obowiązywać. Każdy z paragrafów niniejszego Regulaminu działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy.

SEZON 2023 przyjazdy listopad 2022-październik 2023